Privacyverklaring

Alliv neemt uw privacy serieus. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met persoonsgegevens waarover wij beschikken. In deze privacyverklaring is in het kort beschreven hoe wij met de persoonsgegevens van bezoekers van onze website omgaan.

Privacybeleid

Alliv verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. We voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en (inter)nationale wetgeving aan ons stelt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen uw naam, adresgegevens, contactgegevens, IP-adres, voorkeuren en andere gegevens die u via onze website aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld door het bestellen van uw droomhuis of het invullen van een websiteformulier). Persoonsgegevens kunnen ook automatisch aan ons worden doorgegeven door het bezoeken van de website (bijvoorbeeld door het bijhouden van bezoekgegevens via cookies). 

Verzameling persoonsgegevens

Alliv verwerkt persoonsgegevens, als u onze website bezoekt, als u gebruik maakt van de diensten van Alliv, een bestelling bij ons plaatst en/of als u een websiteformulier invult. Alliv kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • NAW- en contactgegevens, waaronder naam, (factuur en/of bezorg)adres, telefoonnummer, e-mailadres;

 • persoonlijke voorkeuren;

 • inloggegevens;

 • betalingsgegevens;

 • websitegegevens zoals IP-adres, en informatie over het gebruik van de website, waaronder het tijdstip van opvragen van de website en andere gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt (zie ook onze cookieverklaring);

 • andere persoonsgegevens die u ons via de website toestuurt.

Als u bij Alliv solliciteert verwerken we naast de bovenstaande gegevens, gegevens die u indient als u bij ons solliciteert, zoals CV, motivatiebrief en gerelateerde informatie.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van bezoekers van de website

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 1. het verrichten van onze dienstverlening;

 2. het verwerken van bestellingen;

 3. het verwerken en beantwoorden van vragen of verzoeken;

 4. het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder begrepen het meten en analyseren van statistische gegevens over het gebruik van de website);

 5. u te informeren over actualiteiten, diensten en producten;

 6. het toegang krijgen tot de sociale media van Alliv en het delen van berichten via eigen sociale media.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met Alliv, de uitvoering van wet- en regelgeving, uw toestemming en/of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Alliv.

Bewaartermijn

Alliv bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde doeleinden.

Plaats van verwerking en beveiliging

Alliv verwerkt uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU/EER. Uw gegevens worden opgeslagen op de server van Alliv. Alliv maakt gebruik van de diensten van WebNL als verwerker.

Alliv heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. 

Derden

Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of omdat Alliv daarbij een gerechtvaardigd belang heeft. Alliv heeft afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens gemaakt met partijen en personen die inzage of toegang tot persoonsgegevens hebben.

Uw rechten

Voor zover wet- en regelgeving dit niet beperken, hebt u het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt;

 • op correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;

 • op verwijdering van uw persoonsgegevens, tenzij op grond van een wettelijke of contractuele verplichting het bewaren van uw persoonsgegevens nodig is;

 • om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

 • op gegevensoverdracht;

 • om uw toestemming in te trekken;

 • om een klacht in te dienen bij Alliv of de toezichthoudende instanties.

Alliv zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  

Contact

Voor vragen kunt u met ons opnemen. Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Alliv behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.